Veš mašina ne greje vodu

11/11/2018 Popravke 32259 Views
Veš mašina ne greje vodu, uputstvo kako otkriti i popraviti kvar.

Vešmašina može da se pokvari na više načina. Uočavanjem simptoma kvara zapavo dijagnostikujemo uzrok kvara. Kada vešmašina ne greje vodu ima nekiliko potencijalnih krivaca. Za sve one koji imaju ovakav problem u ovom tekstu pokazujemo dijagnostikovanje kvara korak po korak…


Potreban alat: digitalni unimer

Potreban materijal:


kontakti na grejaču vešmašine

Pre nego što počenete dijagnostikovanje proverite da li je uzrok neki banalni kvar kao što su oštećene kablovske stopice koje napajaju grejač el. strujom. Zbog velikog prelaznog otpora kontakti grejača se zagrevaju i vremenom, od temperature, kablovske stopice izgube svoju funkciju. Takve stopice su crne, oksidisane i sl. Zamenite ih.


merenje otpornosti grejača vešmašine digitalnim unimerom

Prvo što se proverava je grejač vode. Uz pomoć digitalnog unimera treba izmeriti otpornost grejača na njegovim kontaktima. Ona mora biti konačna (otprilike između 16 i 25 oma). Ukoliko je beskonačna ili nula  grejač nije ispravan i treba ga zameniti, ukoliko je on u redu, nastavljate dalje sa dijagnostikom.


merenje otpornosti grejača vešmašine digitalnim unimerom

Druga stvar kod grejača koja se mora proveriti je da li on „probija na masu“. Proverava se tako što se jedan kraj unimera postavi na uzemljenje (vešmašina) a drugi na svaki od izvoda grejača. Ako je grejač ispravan otpornost je 220 kilooma i više, ako se kod Vas utvrdi da je ona konačna, ondnosno manja od ove vrednosti grejač je neispravan i treba ga zameniti. Grejač obično pregori zbog manje količine vode u bubnju pa zbog toga obavezno proveriti ispravnost hidrostata. Takođe, usled kratkog spoja u grejaču može da dođe do zalepljivanja kontakta na sigurnosnom releju koji je serijski spojen sa grejačem. Treba proveriti njegovu ispravnost.


merenje otpornosti grejača vešmašine digitalnim unimerom

Ukoliko ste utvrdili da je grejač ispravan, sledeće što treba proveriti da li uopšte postoji napon na kontaktima grejača. Uključite mašinu za veš i pokrenite proces pranja. U trenutku kada programator dođe u položaj u kojem grejač treba da greje vodu, unimerom izmerite napon na kontaktima grejača. Ukoliko ga nema, a programator nastavlja da napreduje to ukazuje na problem sa blokirnim releom. Ukoliko programator stoji, uzrok treba tražiti u neispravnosti jednog od tri elementa termostat, sigurnosni termostat ili hidrostat (presostat).


kontakti termostata vešmašine

Ako utvrdite da programator ne napreduje dalje, unimerom proverite napon na izvodima termostata. Mora da bude 0V. Ukoliko jeste tako nastavljate dalje da tražite uzrok kvara a ukoliko nije…


merenje otpornosti termostata na vešmašini digitalnim unimerom

Neka sada mašina za veš bude isključena iz struje i, opet unimerom, izmerite otpornost na izvodima . Kontakti moraju biti zatvoreni i otpornost mora biti nula. Različitost ukazuje na kvar ovog elementa. Ukoliko utvrdite da su kontakti zatvoreni obavezno proverite kleme i provodnike (da li su se provodnici ukrutili i promenili boju usled pregrevanja) jer to može biti uzrok kvara.


sigurnosni termostat na vešmašini

Ukoliko do sada niste otklonili kvar treba proveriti još jedan element koji je principijelno identičan termostatu, to je sigurnosni termostat. Ovde treba napomenuti da ovaj element nemaju sve ves masine. Najčešće se nalazi na mašinama za veš sa plastičnim kazanom i predstavlja dodatnu zaštitu pošto je plastika osetljiva na zagrevanje. Za one koji nemaju sigurnosni termostat ovu tačku treba da preskoče. Sigurnosti termostat je serijski spojen sa grejačem. Ukoliko temperatura vode u bubnju pređe 88 stepeni celzijusa, on se otvara i isključuje grejač bez obzira na položaj programatora. U trenutku Vašeg ispitivanja (voda je još hladna u bubnju) kontakti sigurnosnog termostata moraju biti zatvoreni. Ovo ćete ispitati mereći otpornost na krajevima sigurnosnog termostata (veš mašina isključena iz struje). Ona mora biti nula. Ukoliko nije zamenite sigurnosni termostat. Takođe preporuka je pregledati stanje provodnika i klema na krajevima.


merenje otpornosti na hidrostatu vešmašine digitalnim unimerom

Ako ste utvrdili da su termostati i grejač ispravni nastavite potragu za kvarom ispitujući hidrostat. Kada se dostigne potreban nivo vode u vešmašini, hidrostat će dati potreban uslov za uključenje grejača. Najpre se proverava stanje kontakata hidrostata. On se ponaša kao prekidač strujnog kola koji zatvara strujno kolo u zavisnosti od pritiska, odnosno nivoa vode u bubnju. Zbog toga je logično meriti otpornost između pojedinih priključaka, za šta će Vam, opet biti potreban unimer.


hidrostat vešmašine

Isključite mašinu za veš iz struje, za trenutak. U trenutku kada grejač treba da radi, hidrostat treba da bude u položaju „Pun“ i kontakti 11-13, odnosno


hidrostat vešmašine

21-23 (ukoliko se radi o hidrostatu sa dva nivoa vode) moraju biti u kratkom spoju. Ovo možete utvrditi ako merite otpornost između ovih tačaka (veš mašina je isključena iz struje) i ona mora biti nula. Ukoliko nije, to ukazuje da su kontakti zaglavljeni ili zalepljeni i u tom slučaju presostat se mora zameniti.


creva hidrostata na vešmašini

Pored ovoga isti simptom se javlja kada je probušeno ili začepljeno crevo presostata. Potrebno je vizuelno  pregledati celovitost gumenog creva  a kratkim duvanjem i prohodnost. U slučaju da je ovo uzrok kvara, crevo zameniti.


programator vešmašine

Ukoliko ste utvrdili da na grejaču nema napona a programator nastavlja rotaciju, glavnog krivca treba tražiti u blokirnom releu. To je mehanička kočnica programatoru, tj. sprečava napredovanje programatora dok se voda ne zagreje na zadatu temperaturu. Blokirno rele se nalazi na programatoru. Impuls iz programatora, preko termostata, napaja blokirno rele koji u tom trenutku zaustavlja rotiranje programatora. Od tog trenutka se uključuje grejač. Kada se postigne određena temperatura, termostat se otvara i prekida napon na blokirnom releu, ovim je programator deblokiran i nastavlja rotaciju.


programator vešmašine

Ispravnost blokirnog relea može se proveriti na nekoliko načina. Najlakši je posmatranjem releja (tokom rada veš mašine) u trenutku uključenja, odnosno, isključenja. Ispravnost se prepoznaje po karakterističnom zvuku. Takođe, značajno skraćenje procesa pranja je pouzdan simptom kvara blokirnog releja.


blokirno rele vešmašine

Kada ste posumnjali na blokirno rele pouzdano će te utvrditi njegovu (ne)ispravnost tako što će te njegove električne kontakte direktno, preko probnog kabla, spojiti na izvor struje. U tom trenutku treba da se začuje karakterističan zvuk i vidite izbacivanje kotve releja.


merenje otpornosti blokirnog releja vešmašine

I na kraju, mereći otpornost, morate dobiti konačnu vrednost (6-8 kilooma).  Ukoliko je neki od ovih testova negativan, blokirno rele je neispravno i uzrok je kvara veš mašine.


grejač vešmašine

Ukoliko sve do sada provereno normalno radi još jednom proverite provodnike i spojeve između ovih elemenata. Loš spoj nekih od provodnika i elemenata može da bude uzrok kvara. Ovo je najpouzdanije izvesti mereći njihovu otpornost u isključenom stanju.


programator vešmašine

Na kraju, ako do sada niste pronašli kvar,  možete konstatovati neispravnost programatora. Pre nego što odlučite da zamenite mehanički programator probajte energično da okrenete programator nekoliko puta. Nekada se zaglavi perca koja rastavljaju i sastavljaju kontakte i to može biti uzrok kvara. Ako ni ovo ne pomogne, zamenite programator.

Related articles